środa, styczeń 20, 2021

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce

Dane teleadresowe jednostki

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
ul. 11 Listopada 20
07-410 Ostrołęka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (029)7646882

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo;
– dokumenty mogą być zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
– brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Powody wyłączenia
– strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.
Firefox, Chrome, Microsoft Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Otczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (29)7646882. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli
Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Inwalidów Wojennych. Jest to wejście bez schodów ani progów, które utrudniałyby wejście osobom mającym kłopoty z chodzeniem lub poruszającym się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu znajduje się pomieszczenie osoby pełniącej dozór. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenie sekretariatu szkoły, które znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego. W budynku nie ma wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
W obiekcie nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku szkoły znajduje się parking dla samochodowców osobowych. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową nie zostały oznakowane, jednak osoby te mogą korzystać z tego parkingu.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Szkoła jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących i psów przewodników. Nie stawia żadnych barier i ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego

COVID-19 Procedury bezpieczeństwa

Czytaj więcej...

Zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu
zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznejAdministratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr1 im Józefa Psarskiego w Ostrołęce,  reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, ul 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 764 68 82, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje: e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko ucznia, rodzica/ opiekuna prawnego, nauczyciela.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny - art. 6 ust.1 lit. c RODO
Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.
Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.
Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c)do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.
Podstawy prawne:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- tzw. RODO.
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020, poz. 410).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 492).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 poz. 493).