wtorek, styczeń 19, 2021

Elektryczność po niemiecku - sprawozdanie 2013/14

Sprawozdanie z realizacji programu „Elektryczność po niemiecku” w roku szkolnym 2013/2014


    Innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna „Elektryczność po niemiecku” realizowana była w klasie II A i III A, w zawodzie technik elektryk w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdej klasie. Miała ona na celu zdobywanie przez uczniów nowych wiadomości i umiejętności z elektrotechniki i elektroniki oraz maszyn i urządzeń elektrycznych, podnosząc równocześnie kompetencje językowe i rozwijając zdolności komunikacji ustnej. W czasie zajęć stosowane były techniki mobilizujące uczniów do dyskusji w języku niemieckim oraz zróżnicowane metody i formy pracy. Młodzież korzystała na lekcjach z niemieckich podręczników oraz zbiorów zadań obowiązujących w systemie nauczania ich niemieckich rówieśników.
    Pod koniec roku szkolnego wśród uczniów przeprowadzono ankietę, składającą się z 4 pytań.
Na pytanie: „Czy zajęcia „Elektryczność po niemiecku” w ramach przedmiotu „Elektrotechnika i elektronika” oraz „Maszyny i urządzenia elektryczne”  spełniły Twoje oczekiwania? – ponad 90% ankietowanych uczniów odpowiedziało TAK.
Na pytanie „Czy tematyka zajęć była dla Ciebie łatwa i zrozumiała?” – 81%  uczniów odpowiedziało TAK.
Na pytanie „Czy chcesz kontynuować zajęcia „Elektryczność po niemiecku”? – wszyscy  uczniowie biorący udział w ankiecie odpowiedzieli TAK.
Na ostatnie pytanie „Czy dobrze Ci się pracowało w grupach?” – 94% uczniów odpowiedziało TAK.
    Przeprowadzono również ankietę wśród rodziców. Wszyscy rodzice stwierdzili, że innowacja  spełniła  ich  oczekiwania.
    Głównym celem innowacji „Elektryczność po niemiecku” w roku szkolnym 2013/2014 było zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy z przedmiotów „Elektrotechnika i elektronika” oraz „Maszyny i urządzenia elektryczne” połączone z rozwijaniem komunikacji w języku niemieckim. Cel ten został osiągnięty, a przewidywane efekty wdrażanej innowacji wydają się być obiecujące. Już po pierwszym roku nauki wzrosła świadomość uczniów, co do roli języka obcego we współczesnym świecie. Frekwencja na zajęciach była wysoka. Uczniowie chętnie brali udział w innowacji. Samodzielnie rozwiązując zadania, jednocześnie poszerzali czynny słownik o nowe wyrazy, zwroty  i wyrażenia. Praca w grupach przyczyniła się do integracji zespołu klasowego, motywując uczniów do efektywnego działania. Znajomość w języku niemieckim podstawowych praw i zasad pozwoliła na samodzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów, poszukiwanie różnych rozwiązań, jak również zainteresowanie przedmiotem. Uczniowie zdobywali pozytywne oceny, co wpływało na wzrost poczucia własnej wartości.
    W ramach innowacji „Elektryczność po niemiecku” młodzież miała także możliwość uczestniczenia w dwóch trzydniowych wycieczkach edukacyjno-krajoznawczych na trasach: Poznań - Poczdam – Berlin  oraz  Częstochowa -  Wrocław – Lipsk  – Berlin, które wpisały się w plan realizacji programu nauczania. Wzbogacenie wyjazdu o udział w Targach Elektrotechniki, Elektroniki i Światła w Berlinie oraz w EFA – XXIII Branżowych Targach Techniki dla Budynków, Elektrotechniki oraz Klimatyzacji i Automatyzacji w Lipsku pozwoliło poznać naszej młodzieży najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w nauczanych przedmiotach. W realizację innowacji bardzo chętnie włączają się rodzice, wspierając finansowo organizowane wycieczki, popierają tę ofertę edukacyjną szkoły, która również umożliwia uczniom udział w realizacji projektów ponadnarodowych, priorytet IX, działanie 9.2 „Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość” oraz „Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy” .Te działania wiązały się z uczestnictwem młodzieży w dwutygodniowych kursach językowych na terenie kraju oraz miesięczną praktyką  w zakładach przemysłowych w Turyngii. Nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie oceny z praktyk zawodowych. Niemieccy przedsiębiorcy oraz właściciele firm i zakładów pracy wystawili im pozytywne opinie i wyrazili chęć dalszej współpracy, co pozwoliło na kontynuację wymiany doświadczeń, rozszerzenie kompetencji zawodowych, wykorzystanie znajomości języka niemieckiego oraz przedsiębiorczości dzięki uczestniczeniu w kolejnym projekcie ponadnarodowym.
    Uczeń klasy III A Radosław Mróz został stypendystą projektu „Stypendia ENERGA 2013”. Kolejny uczeń z tej klasy, Michał Szewczyk – stypendystą „Stowarzyszenia Pomocy Szkole” oraz zdobył drugie miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglo – i Niemieckojęzycznych. Honorowy patronat nad konkursem objął senator RP Robert Mamątow. Uczniowie z klas objętych realizacją innowacji pedagogicznej programowo – metodycznej „Elektryczność po niemiecku” biorą aktywny udział w wielu innych konkursach i olimpiadach przedmiotowych na różnych szczeblach, zdobywając liczne wyróżnienia.
    Wprowadzona innowacja „Elektryczność po niemiecku” spełniła wyznaczone cele edukacyjne  i wychowawcze. Wpłynęła na podniesienie jakości pracy szkoły. Dla uczniów okazała się bardzo atrakcyjnym, nowoczesnym sposobem zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy.