środa, listopad 25, 2020

Informacje o zawodzie technik geodeta

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej. Geodeci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.
W pracach wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
2) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
3) wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
4) wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów;
5) zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
6) wprowadzania i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kończąc szkołę możesz:
- uzyskać tytuł technika geodezji
- kontynuować naukę na wyższej uczelni
- podjąć pracę i zdobywać doświadczenie w kierunku uprawnień zawodowych.
 Geodeci znajdują zatrudnienie w:
-  firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),            

- w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
- prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób.

Uzyskiwane kwalifikacje
B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Wiodące przedmioty
Geodezja ogólna
Nauczysz się jak posługiwać się sprzętem geodezyjnym, w jaki sposób wykonuje się pomiar oraz jak powstaje z danych pomiarowych mapa
Geodezja inżynieryjna
Nauczysz się tyczyć trasy, budynki, mosty i inne obiekty inżynierskie, a także sporządzać dokumentacje geodezyjną z tych prac
Kataster i gospodarka nieruchomościami
Nauczysz się wyznaczać granice pomiędzy działkami w sytuacji gdy jest spór graniczny, wykonywać podział nieruchomości, a także obliczać i mierzyć w terenie pola powierzchni działek
Geomatyka
Poznasz nowoczesne geodezyjne programy komputerowe, które są wykorzystywane w firmach geodezyjnych
Język angielski zawodowy
Nauczysz się posługiwać słownictwem geodezyjnym w języku angielskim, dzięki czemu ułatwi Ci to podjęcie pracy w zawodzie poza granicami Polski

Więcej informacji w podstawie programowej dla zawodu

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311104