czwartek, styczeń 28, 2021

Raport z wyjazdu I grupy

RAPORT Z WYJAZDU I GRUPY UCZESTNIKÓW PROGRAMU LEONARDO DA VINCI - VETPRO

W czerwcu 2010 roku na zebraniu Zespołu Przedmiotów Zawodowych wicedyrektor Cezary Pilcicki przekazał nam wiadomość o udziale naszej szkoły w Programie „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci - Vetpro. Zapisy do projektu odbywały się do 30.09.2010 roku.

30.09.2010 roku na Zebraniu Zespołu Przedmiotów Zawodowych i Zespołu Języków Obcych dowiedzieliśmy się o zakwalifikowaniu do udziału w tymże projekcie.

7.10.2010 roku, na kolejnym zebraniu dotyczącym projektu, podzieliliśmy się rolami. Za sprawozdania i protokoły odpowiedzialne zostały: Anna Podeszwa, Ewa Rosołowska i Anna Siurnicka. Dokumentacją fotograficzną i multimedialną oraz upowszechnianiem etapów projektu zajęli się: Agnieszka Dudziec, Robert Otczyk i Krzysztof Rzosiński. Ankiety ewaluacyjne przygotowywali: Adam Załęski, Maciej Masztalerz i Zbigniew Zęgota. Opieka podczas pobytu za granicą spadła na koleżanki od języków obcych: Ewę Grabowską, Barbarę Chludzińską i Annę Pierzchałę.

Warunkiem wyjazdu do Wielkiej Brytanii było odbycie kursu z języka angielskiego kończącego się egzaminem oraz zaliczenie zajęć z kultury w/w kraju, dlatego na kolejnym zebraniu uczestników projektu z dyrektorem, które odbyło się 10.11.2010 roku ustaliliśmy harmonogram zajęć językowych i kulturowo-pedagogicznych.

18.11.2010 roku uczestnicy przeszli test językowy, następnie rozpoczęliśmy naukę języka angielskiego. Zajęcia były prowadzone przez nasze koleżanki, nauczycielki języka angielskiego – Barbarę Chludzińską i Annę Pierzchałę. Po 50 godzinach zajęć języka angielskiego wszyscy pozytywnie zdali test. Porównując wyniki testu wstępnego i końcowego – widoczna jest znaczna poprawa znajomości języka angielskiego. Uczestniczyliśmy również w 50 godzinnych zajęciach kulturowo-pedagogicznych prowadzonych przez pana Marka Podsiadło.

27.12.2010 roku podpisaliśmy kontrakt dotyczący wyjazdu.

18.01.2011 roku odbyło się nasze ostatnie spotkanie przed wyjazdem, na którym podzieliliśmy się wrażeniami po odbytych kursach oraz ustaliliśmy niezbędne szczegóły dotyczące podróży.

W piątek 04.02.2011 roku wyjechaliśmy do Zielonej Góry. Rano 5.02.2011 roku gościliśmy w CKUiP w Zielonej Górze. W godzinach popołudniowych udaliśmy się do Bournemouth w Anglii. Po drodze zatrzymaliśmy się w Brukseli. Nocą przeszliśmy się po starym mieście. Do Bournemouth przybyliśmy 06.02.2011 roku. Zostaliśmy zakwaterowani u rodzin angielskich, które przyjęły nas bardzo serdecznie.
Następnego dnia rano – 7.02.2011 roku - zaczęliśmy realizację programu Leonardo da Vinci. O godz. 9.00 spotkaliśmy się z przedstawicielem M.L.S International, Panem Richardem Denman, który poinformował nas o celach projektu i o planowanym przebiegu naszego pobytu. Oprowadzono nas po szkole i wręczono szczegółowy plan na dwutygodniowy pobyt. Około południa wyjechaliśmy, aby zwiedzić zabytki i bliżej poznać kulturę naszych gospodarzy. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, było Christchurch, a następnie Winchester.
Kolejny dzień był równie interesujący jak poprzedni. Zabrano nas na wycieczkę do Salisbury, Stonehenge i Bath. Wieczorem odbyliśmy wizytę w angielskim, rodzinnym browarze HALL & WOODHOUS.
Trzeciego dnia do południa uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych przez pracowników M.L.S. Po południu zwiedziliśmy Uniwersytet w Bournemouth i wysłuchaliśmy prezentacji dotyczącej możliwości studiowania tam.
Kolejne dni były bardzo pracowite i bardzo owocne dla nas. Mieliśmy możliwość dokładnego poznania sytuacji ekonomiczno-prawnej osób chcących założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii i porównać ją z sytuacją w Polsce. Pozwoliło to nam na sformułowanie wniosków oraz rad dla młodych przedsiębiorców w krajach całej Unii Europejskiej. Innym rezultatem było również podniesienie naszych kompetencji zawodowych dotyczących kształtowania umiejętności przedsiębiorczych naszych wychowanków oraz kompetencji językowych. Wartością dodaną był również wzrost świadomości europejskiej, zrozumienia potrzeb innych narodów i świadomości potrzeby wspólnych działań i wspólnego budowania lepszej przyszłości.
W sobotę 12.02.2011 roku M.L.S. zorganizował dla nas wycieczkę do Londynu. Cały dzień spędziliśmy w stolicy Wielkiej Brytanii. Zobaczyliśmy wszystkie znane miejsca Londynu, m.in. Big Ben i Parlament, Katedrę Westminster, Pałac Buckingham, Tower Bridge.
Drugi tydzień wizyty był równie pracowity. Język stał się dla nas bardziej zrozumiały. Zaprzyjaźniliśmy się z wykładowcami. W naszej pamięci na pewno na długo pozostaną panowie: Barry Bull i Chris Orpen oraz pani Sue Pitcher.
W czwartek 17.02.2011 roku z grupą młodzieży z całego świata i panem Richardem graliśmy w angielskie kręgle.
Językiem komunikacyjnym podczas wizyty był język angielski. W razie problemów korzystaliśmy z pomocy naszych koleżanek - nauczycielek języka angielskiego. W czasie wycieczek, spotkań nieoficjalnych i integracyjnych wśród wszystkich uczestników słychać było również język rosyjski i niemiecki. Wszystkie konwersacje, szczególnie te prowadzone w języku obcym, wzbogacały sferę intelektualną każdego z nas i przyczyniały się do zawiązywania nowych znajomości i trwałych kontaktów.
Dyspozycyjność Pana Richarda i jego troska o przekazywanie drobiazgowej informacji pozwoliła każdemu z nas przeżyć te dwa tygodnie pełne ciepła i serdeczności z nadzieją na dalszą współpracę i zaangażowanie w tworzenie nowych projektów.
Ostatniego dnia wymieniliśmy emaile i telefony z nadzieją na dalsze utrzymywanie kontaktów. Otrzymaliśmy również certyfikaty z informacją o tematyce ukończonego kursu w M.L.S. International w Bournemouth.
W dniu 18.02.2011 roku wyjechaliśmy do Polski.
Doświadczenia, które zdobyliśmy podczas wizyty w Anglii z pewnością będziemy upowszechniać w Polsce..
Na podstawie zdobytych materiałów i doświadczeń podczas realizacji projektu, w wyniku dyskusji i spotkań w zespołach przedmiotowych poprawione i uzupełnione o nowe treści zostaną plany realizacji programu nauczania. Podczas zajęć z przedmiotów zawodowych będziemy kłaść nacisk na przekazanie uczniom najnowszych wiadomości zdobytych podczas projektu w Anglii. Wachlarz zagadnień omawianych na godzinach wychowawczych zostanie poszerzony o możliwość kształcenia w angielskich szkołach wyższych, warunki pracy, sprawy socjalne pracowników oraz problemy dnia codziennego w Anglii. Wiedza i umiejętności zostaną również wykorzystane przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.
Jako uczestnicy projektu podejmiemy szereg działań upowszechniających projekt:

Na poziomie szkoły:
• Posiedzenia Rady Pedagogicznej - prezentacja multimedialna i dyskusja,
• Zebrania Zespołów Przedmiotów Zawodowych i Języków Obcych,
• Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem scenariuszy lekcji i konspektów związanych z wymianą,
• Gablota szkolna.

Na poziomie miasta:

• Konferencje dyrektorów szkół średnich,
• Konferencje i seminaria międzyszkolne,
• Spotkania z nauczycielami z innych szkół,
• Międzyszkolne targi edukacyjne,
• Artykuły w prasie lokalnej,
• Strona internetowa szkoły.

Podsumowując: wyjazd był bardzo bogaty w doświadczenia, zarówno nowe, jak i te, które są niezbędne do potwierdzenia słuszności dotychczasowego działania. Nie sposób zamknąć wszystkiego w jednym kilkustronicowym sprawozdaniu. Doświadczenie wyjazdu w ramach projektu Leonardo da Vinci - Vetpro przekonało nas o wartości tego sposobu zdobywania wiedzy, do którego mieliśmy sceptyczny stosunek.

Ewa Rosołowska
Anna Siurnicka
Anna Podeszwa