piątek, listopad 27, 2020

Konferencja podsumowująca projekt Eurospecjaliści z Ostrołęki

W dniu 29.01.2020 r., w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Eurospecjaliści z Ostrołęki”, numer 2019-1-PL01-KA102-063487, który został sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna, sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, konkurs 2019". W założeniach projekt obejmował wyjazd na praktyki zawodowe do Grecji 82 uczniów klas trzecich, uczących się w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik informatyk i technik logistyk.
Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły, pan Tadeusz Olszewski, który przywitał przybyłych gości i uczestników projektu oraz wskazał na potrzebę umożliwienia uczniom udziału w tego typu przedsięwzięciach. Podkreślił też, że dzięki takim działaniom następuje wzrost kompetencji zawodowych i społecznych uczniów, biorących udział w projekcie. Pochwalił uczniów za duże zaangażowanie i mobilność edukacyjną.

Następnie głos zabrał pan Michał Giers, dyrektor Delegatury w Ostrołęce, Kuratorium Oświaty w Warszawie, który w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę kształcenia zawodowego. Wskazał, że obecnie jest ono priorytetem władz oświatowych. Zachęcał uczniów do mądrych wyborów, by móc się realizować w zawodzie, dającym satysfakcję zawodową i finansową. Prelegent życzył młodzieży sukcesów w przyszłej pracy zawodowej.

Zgromadzeni na konferencji mogli też wysłuchać pana Mariusza Sucheckiego, prezesa firmy MKW Sucheccy, świadczącej usługi transportowo-spedycyjne, który zabrał głos w imieniu pracodawców. W słowach skierowanych do uczniów mówca wskazał na potrzebę zdobycia wykształcenia, popartego solidnym doświadczeniem zawodowym. Pan Suchecki podkreślił, że wykształcenie zdobywa się w szkole a doświadczenie zawodowe u pracodawcy, w tym przypadku podczas praktyki zawodowej, która jest niezwykle ważnym etapem kształcenia zawodowego. Pochwalił też uczniów odbywających praktyki w jego firmie i podkreślił, że wielu absolwentów naszej szkoły jest obecnie cenionymi pracownikami przedsiębiorstwa, którym współzarządza. Przytaczając słowa Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, prezes MKW Sucheccy wskazał na wartości, którymi warto się kierować w życiu zawodowym.
Następnie głos zabrał pan Jan Podrażka – kierownik praktycznej nauki zawodu w ZSZ Nr 1, który przedstawił prezentację multimedialną, dotyczącą praktyk zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 w Ostrołęce. Zawierała ona założenia oraz efekty projektu, działania szkoły w zakresie organizacji szkolenia praktycznego oraz krótką charakterystykę przedsiębiorstw, w których uczniowie kontynuowali praktykę zawodową po powrocie z Grecji. Prezentacja w głównej części poświęcona była działaniom uczniów poszczególnych klas w greckich branżowych zakładach pracy i przedstawieniu bogatego programu kulturowego, które to zostały zaprezentowane w postaci ciekawych zdjęć oraz filmów i okraszone komentarzem. Po prezentacji głos zabrali uczniowie, uczestnicy projektu. Podzielili się swoimi wrażeniami i odczuciami z pobytu w kraju o odmiennej kulturze i organizacji pracy. Do główniejszych efektów swoich praktyk uczniowie zaliczyli:

  • utrwalenie umiejętności nabytych w szkole,
  • praktyczne kształcenie zawodowe według europejskiego wymiaru kształcenia,
  • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
  • umiejętności pracy i współdziałania w zespole wielokulturowym,
  • doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz zdolności do mobilności,
  • wzrost kompetencji społecznych oraz efektywności posługiwania się językiem obcym,
  • podwyższenie konkurencyjności absolwentów na lokalnym, regionalnym i europejskim rynku pracy,
  • rozwinięcie umiejętności, które są istotne dla rynku pracy w celu zbliżenia środowisk kształcenia, szkolenia i pracy,
  • wzrost kompetencji zawodowych w kontekście otwartego rynku pracy,
  • poznanie kultury, zabytków oraz kuchni regionalnej innego kraju.

Dyrektor Tadeusz Olszewski, podsumowując konferencję, podziękował uczestnikom i organizatorom projektu oraz opiekunom uczniów, a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej konferencji. Gospodarz szkoły nakreślił też plany kolejnych wyjazdów uczniów klas młodszych – tym razem do innego, jednak nie mniej atrakcyjnego kraju – Włoch. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że kolejny projekt zyska uznanie przez komisję oceniającą wnioski.
Tekst: Jan Podrażka
Foto: uczniowie koła fotograficznego

images/galerie/eurospecjalisci/mini/640_001.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_002.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_003.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_004.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_005.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_006.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_007.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_008.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_009.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_010.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_011.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_012.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_013.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_014.jpgimages/galerie/eurospecjalisci/mini/640_015.jpg