środa, styczeń 20, 2021

Program wolontariatu

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”
Jan Paweł II

SPADKOBIERCY DOKTORA PSARSKIEGO – OTWARTE SERCA, ŻYCZLIWE DŁONIE
PROGRAM WOLONTARIATU ZSZ Nr 1 w Ostrołęce


Opracowanie: Barbara Kamińska, pedagog szkolny

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. doktora Józefa Psarskiego w Ostrołęce, został opracowany autorski program wolontariatu: „Spadkobiercy doktora Psarskiego - otwarte serca, przyjazne dłonie”.

Wolontariusze rekrutują się spośród uczniów i nauczycieli naszej szkoły - ludzi aktywnych i pragnących uczynić coś dla innych.
Głównym celem programu jest nawiązanie do tradycji szkoły, integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Cele szczegółowe programu to:
• rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi, wyzwalanie chęci do działania w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy;
• uaktywnienie społeczności szkolnej w zakresie dostrzegania problemów innych ludzi;
• doświadczenie sposobu cennego zagospodarowania czasu wolnego;
• budowanie zdrowego poczucia własnej wartości;
• dostrzeganie swych mocnych stron i zasobów;
• umożliwienie uczniom i nauczycielom, pragnącym pomagać innym osobom, podjęcia działalności wolontaryjnej;
• podkreślenie związku szkoły z tradycją, dostrzeżenie w działalności wolontaryjnej uczniów i nauczycieli kontynuacji postawy życiowej założyciela i patrona szkoły – doktora Józefa Psarskiego, wielkiego społecznika;
• tworzenie wizerunku szkoły zgodnego z jej tradycją – ostrołęczanie poznaję najstarszą w mieście szkołę techniczną, tzw. metalówkę, także od strony uczniowskich i nauczycielskich postaw wrażliwości, empatii, przyjaznego, wspierającego kontaktu z ludźmi potrzebującymi pomocy.

Program wolontariatu realizowany jest w naszej szkole od września 2009 roku

Zaplanowane są następujące etapy działań:
1. Spotkania inauguracyjno-informacyjne dla nauczycieli, uczniów, rodziców, przedstawicieli władz miasta i władz oświaty, przedstawicieli instytucji objętych działalnością programu wolontarystycznego.
2. Promocja programu wolontariatu w szkole i lokalnych mediach w celu poinformowania mieszkańców Ostrołęki o programie.
3. Organizowanie grupy wolontariuszy (rozmowy kwalifikacyjne, kwestionariusze, porozumienia itd.).
4. Wytypowanie dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, z którymi będą pracować wolontariusze, na podstawie danych dostarczonych przez wychowawców klas, pedagogów szkolnych, koordynatorów z ZSZ Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 1.
5. Wytypowanie osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych na podstawie danych dostarczonych przez koordynatorów ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym, współpracujących z oddziałem dziecięcym Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ze świetlicą socjoterapeutyczną „Caritas”, hospicjum domowym „Caritas”,
MOPR-em.

W celu optymalnego zorganizowania działań wyznaczony jest koordynator programu odpowiedzialny za wdrożenie, realizację i ewaluację programu i koordynatorzy ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Do zadań koordynatora należy:
a) diagnoza potrzeb osób szukających wsparcia(współpraca z koordynatorami ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym, pedagogami, wychowawcami klas, Samorządem Szkoły, Radą Rodziców);
b) pozyskiwanie wolontariuszy poprzez ogłoszenia na korytarzu szkolnym, na stronie internetowej szkoły , spotkania z klasami ;
c) organizacja bazy danych : osób potrzebujących pomocy oraz wolontariuszy i ich pracy;
d) organizacja szkoleń dla wolontariuszy;
e) monitorowanie programu i jego ewaluacja.

Praca wolontariusza wymaga dużego zaangażowania i często odpowiednich cech osobowościowych. Wolontariusz „niesie” podopiecznemu nadzieję, powinien umieć okazać zrozumienie, cierpliwość, zdobyć zaufanie.

Zadania wolontariusza:

a) Praca na rzecz młodzieży z trudnościami w nauce (wolontariat w ZSZ Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1, Gimnazjum Nr 1, świetlica socjoterapeutyczna „Caritas”):
• pomoc w odrabianiu lekcji,
• pomoc w zrozumieniu zagadnień lekcyjnych;
• pomoc w odrabianiu lekcji ,
• wspólne spędzanie czasu,
• wskazywanie właściwych wzorów zachowań;
b) praca na rzecz osób starszych, samotnych , chorych (OSON, oddział dziecięcy SZPZOZ
im. dr J. Psarskiego, hospicjum domowe „Caritas”, MOPR):
• spędzanie razem wolnego czasu,
• pomoc w drobnych pracach domowych,
• przeciwdziałanie osamotnieniu.

Ramy pracy wolontariusza określa regulamin:
1. Wolontariusz ZSZ Nr 1 w Ostrołęce wykonuje świadczenia bezpłatne (zob. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. Nr 96, poz.873).
2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator programu.
3. Zadania do wykonania dla wolontariusza ustalone są wspólnie z koordynatorami.
4. Wolontariusz nie może powierzać wykonania świadczeń osobie trzeciej.
5. Wszystkie wątpliwości dotyczące wykonywanych świadczeń wolontariusz zobowiązany jest zgłaszać koordynatorowi.
6. Jeśli wolontariusz zdecyduje, że nie jest w stanie wywiązać się z podjętych zobowiązań, powinien jak najszybciej poinformować o tym koordynatora programu. Wolontariusz nie ponosi żadnych konsekwencji rezygnując z wykonywania świadczeń.
7. Wolontariuszowi nie wolno:
a) absorbować swoimi sprawami podopiecznych,
b) zażywać środków odurzających,
c) palić papierosów,
d) być pod wpływem alkoholu.
8. Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób i ich rodziców, u których wykonuje świadczenia zarówno w trakcie ich trwania, jak też po tym czasie. Może je omawiać jedynie z koordynatorem.
9. Wolontariusz zobowiązany jest przestrzegać zasad współżycia społecznego.
Działalność wolontariuszy jest formą realizacji pięknej idei człowieczeństwa, bo, jak powiedział Jan Paweł II, „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.”